2/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

Raport bieżący nr 2/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku: 
 
1. Raporty okresowe za rok 2010:
 
- Raport roczny za rok 2010 - 21 marzec 2011
 
2. Raporty okresowe za rok 2011:
 
- Raport kwartalny za I kwartał 2011 - 16 maj 2011
 
- Raport półroczny za rok 2011 - 31 sierpnia 2011
 
- Raport kwartalny za III kwartał 2011 - 15 listopad 2011
 
Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.
 
Zgodnie z § 102 pkt 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent