24/2011 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 28.06.2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Członków Rady Nadzorczej:
  • Pana Wojciecha Prentkiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Pana Wojciecha Komera - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Pana Bartosza Andrzejaka - Sekretarza Rady Nadzorczej
  • Pana Marka Tomaszewskiego - Członka Rady Nadzorczej
To samo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2011 powołało na Członków Rady Nadzorczej:
  • Pana Wojciecha Prentkiego
  • Pana Wojciecha Komera
  • Pana Bartosza Andrzejaka
  • Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego
  • Pana Przemysława Marchwickiego
Informacje na temat posiadanego przez powołanych Członków Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się w załącznikach.
 
Osoby powołane z dniem 28.06.2011 na Członków Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent