26/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 26/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 08.07.2011 otrzymał od Pana Przemysława Marchwickiego rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 08.07.2011. Jako przyczynę rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pan Przemysław Marchwicki podał przyczyny osobiste.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent