29/2011 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 29/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację od Pana Romana Andrzejak, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A.
 
Pan Roman Andrzejak w transakcjach sesyjnych zwykłych na GPW nabył w dniu 24 i 25.08.2011 ogółem 12.210 sztuk akcji POZBUD T&R S.A. w średniej cenie 3,29 zł za akcję.
 
Pan Roman Andrzejak wskazał, że posiada obecnie łącznie 2.475.111 akcji spółki POZBUD T&R S.A., uprawniających do 3.970.321 głosów, co stanowi 10,64 % w kapitale zakładowym i 14,56 % w głosach ogółem w spółce.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent