31/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 31/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Pan Wojciech Komer złożył w dniu 5 września 2011 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem złożenia rezygnacji jest nawiązanie przez Emitenta współpracy ze Spółką, w której Pan Wojciech Komer jest jednym ze wspólników oraz Prezesem Zarządu, co może mieć wpływ na spełnianie przez niego kryteriów niezależności. 
 
Pan Wojciech Komer zasiadał w Radzie Nadzorczej Emitenta od stycznia 2010 r. i pomimo rezygnacji wyraził gotowość dalszego wspierania Emitenta w jego działalności operacyjnej w sferze doradczej, a w szczególności w obszarze finansów i sprawozdawczości przedsiębiorstwa.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent