3/2011 Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Pozbud T&R S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentami

Raport bieżący nr 3/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
 
Łączna wartość transakcji zrealizowanych przez Emitenta z Ekobautech sp. z o.o. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem transakcji pomiędzy Emitentem, a Ekobautech sp. z o.o. jest:
 
1. Sprzedaż przez Ekobautech sp. z o.o. na rzecz Emitenta materiału drzewnego nieobrobionego do wytwarzania desek konstrukcyjnych w procesie obróbki mechanicznej i suszenia wg bieżących zamówień.
 
2. Sprzedaż przez Emitenta na rzecz Ekobautech sp. z o.o. desek konstrukcyjnych wg bieżących zamówień.
 
W okresie od 18 października 2010 do dnia przekroczenia progu 10% kapitałów własnych łączna wartość transakcji wyniosła 8.904.923,54 PLN.
Agnieszka Lachor - Prokurent