32/2011 Znaczące umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD"

Raport bieżący nr 32/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 07 września br. otrzymał podpisaną dnia 07.09.2011 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę na kwotę 1.025.694,41 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte od 06 czerwca 2011 r. (raport bieżący nr 21/2011), z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 8.287.344,28 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 18.07.2011.
 
2) Stroną zamawiającą jest Emitent, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "MIR-BUD" Mirosław Klause
 
3) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 18 lokali apartamentowych (w "stanie developerskim" wraz z infrastrukturą zewnętrzną) w zabudowie szeregowej) w Luboniu
 
4) Termin realizacji umowy określono do dnia 30.12.2012 r.
 
5) Wynagrodzenie ustalono na kwotę 2.403.000,00 PLN netto.
 
6) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczony jest od dnia zakończenia inwestycji, za wyjątkiem urządzeń na które obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krotsza niż 1 rok od daty dostawy.
 
7) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
b. za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,01 % wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich ,
 
c. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,01% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 
 
d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
 
8) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 
 
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
b. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
 
9) Strony ponadto zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.
Agnieszka Lachor - Prokurent