34/2011 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 34/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 11 października 2011 r.
 
Projekt uchwały nr 1
 
Uchwała Nr _____/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 11 października 2011 roku
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_________________________
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały nr 2
 
Uchwała Nr _____/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 11 października 2011 roku
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku
 
liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności _____________________.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały nr 3
 
Uchwała Nr _____/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 11 października 2011 roku
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:
 
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 
7. Wolne głosy i wnioski.
 
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały nr 4
 
Uchwała Nr _____/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 11 października 2011 roku
 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/nią ___________
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały nr 5
 
Uchwała Nr _____/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 11 października 2011 roku
 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/nią ___________.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Agnieszka Lachor - Prokurent