35/2011 Przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Raport bieżący nr 35/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest 12 września 2011 roku, od ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. przez ING OFE w wyniku transakcji nabycia akcji POZBUD T&R S.A. zawartych w dniu 7 września 2011 roku.
 
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji Fundusz posiadał 1.319.903 szt. akcji Spółki, stanowiących 5,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.319.903 głosów na WZA, co stanowiło 4,84% ogólnej liczby głosów na WZA.
 
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 12 września 2011 roku ING OFE posiada na rachunku papierów wartościowych 1.717.403 sztuk akcji Spółki, stanowiących 7,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.717.403 głosów na WZA, co stanowi 6,30% ogólnej liczby głosów na WZA.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C.
Agnieszka Lachor - Prokurent