36/2011 Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 36/2011

Podstawa prawna: 
 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2011 roku, otrzymał od spółki SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży w dniu 07 września 2011 r. akcji spółki POZBUD T&R S.A., SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej "Fundusz"), zarządzany przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
 
Z informacji wynika, iż przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, tj. na dzień 06 września 2011 r. Fundusz posiadał łącznie 1.391.905 akcji Emitenta, co stanowiło 5,95 % udziału w jego kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.391.905 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. 
 
Po sprzedaży akcji spółki Pozbud T&R S.A., Fundusz posiada ogółem 1.191.905 akcji Emitenta, co stanowi 5,10 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 1.191.905 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A., co stanowi 4,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki.
Agnieszka Lachor - Prokurent