38/2011 Przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

Raport bieżący nr 38/2011
Podstawa prawna:
 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest 06 października 2011 roku, od PKO BP Bankowy OFE z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji nabycia akcji POZBUD T&R S.A. zawartych w dniu 05 października 2011 roku.
 
Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1.349.871 szt. akcji Spółki, stanowiących 5,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.349.871 głosów na WZA, co stanowiło 4,95% ogólnej liczby głosów na WZA.
 
Na dzień 06 października 2011 roku PKO BP Bankowy OFE posiada na rachunku papierów wartościowych Funduszu 1.410.140 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.410.140 głosów na WZA, co stanowiło 5,17% ogólnej liczby głosów na WZA.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent