39/2011 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 Raport bieżący nr 39/2011

Podstawa prawna:
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 11 października 2011 r.
 
Uchwała Nr 1
 
Walnego Zgromadzenia Spółki
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Marzenę Buchowiecką.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 10.586.792 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
 
Uchwała Nr 2
 
Walnego Zgromadzenia Spółki
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
 
§ 1
 
Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Marzenie Buchowieckiej.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 10.586.792 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
 
Uchwała Nr 3
 
Walnego Zgromadzenia Spółki
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, postanawia przyjąć porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:
 
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 10.586.792 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
 
Uchwała Nr 4a
 
Walnego Zgromadzenia Spółki
 
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej - Pana Macieja Mizerka.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4a oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 9.223.200 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1.363.592 głosach "wstrzymujących się".
 
Uchwała Nr 4b
 
Walnego Zgromadzenia Spółki
 
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej - Pana Jakuba Andrzejaka.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4b oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 9.223.200 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1.363.592 głosach "wstrzymujących się".
 
Agnieszka Lachor - Prokurent