41/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 11.10.2011

Raport bieżący nr 41/2011
Podstawa prawna:
 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 października 2011 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym gromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent