4/2011 Umowa o współpracy w zakresie budowy sieci sprzedaży

Raport bieżący nr 4/2011
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 11 lutego 2011 zawarł z firmą Training House Wojnicki Sebastian z siedzibą w Tyńcu Małym umowę, w której Training House Wojnicki Sebastian zobowiązuje się do zorganizowania sieci sprzedaży przez tzw. punkty dealerskie wyrobów Pozbud T&R S.A. na terenie województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego oraz na terenie Republiki Czeskiej. Training House Wojnicki Sebastian zobowiązał się do zapewnienia sprzedaży wyrobów Pozbud T&R S.A. na poziomie netto 7.400.000,00 PLN w roku 2011 oraz do działania w zakresie sprzedaży stolarki otworowej drewnianej i drewniano-aluminiowej jedynie na rzecz Pozbud T&R S.A.
 
Wynagrodzenie za zorganizowanie sieci sprzedaży będzie płatne wyłącznie w formie premii od zrealizowanego obrotu pod warunkiem terminowych płatności od punktów dealerskich. W razie rozwiązania umowy, Pozbud T&R S.A. będzie zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia przez dwa lata na rzecz Training House Wojnicki Sebastian.
 
Firma Trainig House Wojnicki Sebastian posiada bogate doświadczenie w zakresie budowania sieci sprzedaży dla producentów stolarki otworowej.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent