44/2011 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2011 r.

Raport bieżący nr 44/2011
Podstawa prawna:
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A., zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2011 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został ustalony na dzień 15 listopada 2011 r. (raport bieżący nr 2/2011 z dnia 07 stycznia 2011 r.), zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2011 r.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent