46/2011 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 46/2011
Podstawa prawna:
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r.
 
Projekt uchwały Nr 1
 
Uchwała Nr 1/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_________________________
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały Nr 2
 
Uchwała Nr 2/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu/Pani _____________________.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały Nr 3
 
Uchwała Nr 3/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:
 
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
 
jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
 
przedsiębiorstwa.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
 
tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 
10. Wolne głosy i wnioski.
 
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały Nr 4
 
Uchwała Nr 4/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
§ 1
 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Pozbud T&R Spółka Akcyjna Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4 ("Oddział").
 
2. Przedmiotem działalności Oddziału jest marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną.
 
§ 2
 
Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od Pozbud T&R Spółka Akcyjna, działającej pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały Nr 5
 
Uchwała Nr 5/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki poprzez:
 
dodanie § 9a w następującym brzmieniu :
 
1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inna osobę.
 
2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
 
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały Nr 6
 
Uchwała Nr 6/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
 
Statutu Spółki
 
§ 1
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5 z dnia 15 grudnia 2011 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały Nr 7
 
Uchwała Nr 6/2011
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 15 grudnia 2011 roku
 
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 55 ust.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), postanawia, że Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu będzie sporządzać sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 
2. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym wystąpi obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w latach kolejnych.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent