47/2011 Zawarcie znaczącej umowy z firmą TORPOL Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 47/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z firmą Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, na łączną wartość 23.904.262,99 zł netto (łącznie z niżej opisaną umową), które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. 
 
Informacje wymagane § 9 ust. 1 pkt 1-7 cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczące zawartej z firmą Torpol Sp. z o.o. umowy o największej wartości przekazane zostały do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 07 listopada 2011 r.
 
Jednocześnie Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. informuje, iż w dniu 10 listopada 2011 r. otrzymał podpisaną umowę z dnia 08 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy firmą Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Wykonawcą a Emitentem i Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawcą. Podwykonawca występuje w umowie jako Konsorcjum podwykonawców, którego Pełnomocnikiem. (Liderem) jest Pozbud T&R S.A. a Partnerem jest Alusta S.A., na podstawie Umowy Konsorcjum z dnia 07 listopada 2011 r., która określa podstawowe warunki współpracy pomiędzy stronami - członkami Konsorcjum - w zakresie realizacji robót podwykonawczych, podziału zadań w ramach realizacji tych robót oraz udziału w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiotem umowy są roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu zamówienia publicznego pod nazwą "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - I Etap" .
 
Termin zakończenia wszystkich robót określono na dzień 30 kwietnia 2012 r..
 
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.508.516,38 zł brutto, na które składa się wynagrodzenie 6.917.492,99 zł netto oraz podatek VAT w wysokości 1.591.023,39 zł. Wykonawca obciąży Podwykonawcę kosztami ponoszonego przez Wykonawcę ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowlanych (CAR) w zakresie procentowego udziału wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w stosunku do wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Kontraktu Głównego.
 
Podwykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wykonanych robót na okres od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego robót Podwykonawcy do dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego budowy przez Zamawiającego oraz na okres 48 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla odcinków Robot. 
 
W celu zapewnienia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi strony ustaliły zabezpieczenie o wartości stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, które wniesie on w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, której treść uzgodniona zostanie z Wykonawcą. 
 
Wykonawca zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonani przedmiotu niniejszej Umowy poniósł szkodę. 
 
Wartość netto przedmiotowej umowy nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, ale w ocenie Zarządu Spółki informacja o jej zawarciu jest istotna dla podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent