48/2011 Otrzymanie promesy kredytowej z PKO Bank Polski S.A.

Raport bieżący nr 48/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) informuje, iż w dniu 05 grudnia 2011 roku, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (przyznanie premii technologicznej) dla projektu "Innowacyjna technologia lakierowania w POZBUD T&R S.A.", Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, wystawił Spółce promesę udzielenia kredytu technologicznego w wysokości 14.358.000,00 zł (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie do 80 % nakładów netto związanych z budową hali produkcyjno - magazynowej w Słonawach oraz zakupem linii (maszyn i urządzeń) potrzebnych do wdrożenia innowacyjnych technologii lakierowania stolarki okiennej dla realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 
Całkowity koszt wskazanego projektu wynosi 17.946.980,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), a wartość kredytu 14.358.000,00 zł (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), natomiast wartość premii technologicznej 4.000.00,00 zł (cztery miliony złotych).
 
Warunki promesy kredytowej: 
 
a) termin ważności: 6 miesięcy od daty wystawienia promesy.
 
b) oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża 1,6 %.
 
Warunkami uzależniającymi udzielenie kredytu są głównie:
 
- podpisanie umowy kredytowej na warunkach określonych przez Bank;
 
- ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu w formie i treści wymaganej przez Bank;
 
- inne warunki udzielenia kredytu.
 
Promesa jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jej wystawienia tj. do dnia 05 maja 2012 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent