5/2011 Przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez Aviva Investors

Raport bieżący nr 5/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest 16 lutego 2011 roku, od AVIVA Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego:
 
1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem
 
2. w imieniu i na rzecz "Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego" oraz "Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego" zwanych dalej Funduszami
 
zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. przez Aviva Investors Poland S.A. oraz Fundusze w wyniku transakcji nabycia akcji POZBUD T&R S.A. zawartych w dniu 10 lutego 2011 roku, a rozliczonych dnia 15 lutego 2011 roku.
 
W konsekwencji wyżej wymienionego zdarzenia:
 
1. Fundusze posiadają łącznie 1 479 782 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 479 782 głosów, które stanowią 5,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 
2. W skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 1 479 782 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 479 782 głosów, które stanowią 5,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Przed wyżej wymienioną zmianą:
 
1. Fundusze posiadały łącznie 1 267 565 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 267 565 głosów, co stanowiło 4,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 1 267 565 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 267 565 głosów, co stanowiło 4,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent