54/2011 Korekta raportu bieżącego nr 52/2011 z dnia 15.12.2011 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r.

 Raport bieżący nr 54/2011

 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, niniejszym dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 52/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 15 grudnia 2011 r. W wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2011 r., Spółka nie ujęła AVIVY Investors Poland TFI S.A. i PIONERRA Pekao Investment Management S.A.
 
W związku z powyższym Zarząd POZBUD T&R Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje poprawny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2011 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym gromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent