55/2011 Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 55/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego jej w dniu 15 grudnia 2011 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 6/2011, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Nr 5A/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 20 grudnia 2011 r., z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.