57/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta przesłane przez osobę zobowiązaną w trybie art.160 ust.1 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 57/2011
 
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu 30.12.2011 r. zawiadomienie o transakcjach na akcjach POZBUD T&R SA osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Informacja dotyczy zakupu przez Pana Macieja Mizerkę, Członka Rady Nadzorczej POZBUD T&R SA, w dniu 30.12.2011 r., 7.500 szt. akcji POZBUD T&R SA w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po cenie 3,03 zł za akcję.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent