7/2011 Zmiana daty publikacji raportu za 2010 rok

Raport bieżący nr 7/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu (SA-R) za rok 2010, wyznaczony pierwotnie na 21 marca 2011 roku, zostaje zmieniony na 14 marca 2011 roku.
Agnieszka Lachor - Prokurent