8/2011 Umowy znaczące zawarte z firmą Mir-bud

Raport bieżący nr 8/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10.03.2011 otrzymał podpisaną dnia 09.03.2011 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę na kwotę 1.728.659,04 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 8.646.351,78 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 22.09.2010.
 
2) Przedmiotem umowy jest wybudowanie 22 lokali apartamentowych w zabudowie szeregowej w tzw. stanie deweloperskim.
 
3) Termin realizacji umowy określono na do dnia 31.12.2011
 
4) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczony jest od dnia zakończenia inwestycji.
 
5) Wynagrodzenie wynosi 3.577.200,00 PLN netto.
 
6) Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
 
a. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 
b. Za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,01% wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich.
 
c. Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,01% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
 
d. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,01% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 
 
7) Wykonawca może naliczyć następujące kary umowne:
 
a. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 
b. Za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru - 0,01% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent