1/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Raport bieżący nr 1/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ), przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Oryginały raportów dostępne są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl., a ich oryginały dostępne są w siedzibie Spółki w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent