13/2012 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dot. podziału zysku za 2011 rok i wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 13/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2012 z dnia 08 maja 2012 r. informuje, iż w dniu 09 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 5/05/2012 dotyczącą oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 i wypłaty dywidendy. Zgodnie z w/w uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 1.168.892,25 zł, tj. 0,05 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 7.804.713,62 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza przychyliła się również do zaproponowanego przez Zarząd Spółki dnia dywidendy (30 czerwiec 2012 r.) i dnia wypłaty dywidendy (13 lipiec 2012 r.).
 
Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o treści proponowanej przez Zarząd.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent