16/2012 Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 10 maja.2012 r. dot. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 16/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, koryguje omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 10 maja 2012 r. dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na podaniu w jednym miejscu w części III ogłoszenia, iż Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 25 maja 2012 r., a powinno być, że Dniem rejestracji jest dzień 21 maja 2012 r. 
 
Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem powyższej korekty:
 
OGŁOSZENIE
 
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 
SPÓŁKI POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBONIU
 
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
 
Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 2 pkt a Statutu Spółki oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) - Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284164, ("Emitent", "Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 06 czerwca 2012 roku, o godz. 12.00 w Biurze Spółki HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4. 
 
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
 
zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R
 
S.A. za 2011 rok.
 
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 
Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok.
 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok 
 
i wypłaty dywidendy. 
 
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku
 
wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011
 
roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011
 
rok i wypłaty dywidendy oraz oceną sytuacji Spółki w 2011 roku.
 
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków 
 
w 2011 roku.
 
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
 
obowiązków w 2011 roku. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 
 
przedsiębiorstwa.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 
 
rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na
 
2012 rok.
 
17. Wolne głosy i wnioski.
 
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
 
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu 21 maja 2012 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: "Dzień Rejestracji"). Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.
 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. 
 
Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji (i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.
 
Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 11 maja 2012 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 22 maja 2012 roku).
 
Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie zbiorczego wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ze zdematerializowanych w KDPW akcji na okaziciela, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. 
 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych, na żądanie uprawnionego, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8 przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 01 czerwca 2012 r. 
 
IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
 
1. Informacje ogólne
 
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
 
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: agnieszka.lachor@pozbud.pl, 
 
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać, z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00,
 
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
 
Wszelkie materiały i informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ( dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych ) oraz projektami uchwał będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl. od dnia 10.05. 2012 r.
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestniczeniem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Lachor aqnieszka.lachor@pozbud.pl.
 
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
 
Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 
 
Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). 
 
Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń. 
 
Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. 
 
Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres agnieszka.lachor@pozbud.pl.
 
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 
 
Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin do zgłoszenia takiego żądania.
 
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
 
Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. 
 
Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń. 
 
Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. 
 
Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres agnieszka.lachor@pozbud.pl. 
 
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. 
 
Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego, wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. 
 
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
 
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu uchwały na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym z wykorzystaniem formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 
 
Zgodnie z art. 412 - 4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 
 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 
 
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
 
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
 
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
 
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
 
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 
 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 
Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane walne zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. 
 
Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń.
 
Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. 
 
Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres agnieszka.lachor@pozbud.pl. Zawiadomienie powinno zawierać:
 
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
 
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
 
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
 
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
 
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 
7. wskazanie walnego zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołane.
 
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. 
 
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
 
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. 
 
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listą obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których, w sposób nie budzący wątpliwości, wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.lachor@pozbud.pl. 
 
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.pozbud.pl) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. 
 
Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
 
Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.
 
6. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 
7. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Agnieszka Lachor - Prokurent