17/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący nr 17 /2012
 
Data sporządzenia : 2012-06-06
 
Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 czerwca 2012 roku.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 czerwca 2012 r.
 
Uchwała Nr 1/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 13.458.794 głosów „za”, 928.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.
 
 
Uchwała Nr 2/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia  06 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 
 i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Panu Wojciechowi Stanisławowi Prentkiemu.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano  14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 3/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
 
    zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Pozbud T&R
 
    S.A. za 2011 rok.
 
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 
    Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok.
 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok
 
     i wypłaty dywidendy.
 
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku
 
     wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011
 
      roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
     Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011
 
      rok i wypłaty dywidendy oraz oceną sytuacji Spółki w 2011 roku.
 
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 
     w 2011 roku.
 
13.  Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
 
      obowiązków w 2011 roku.     
 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 
 
      przedsiębiorstwa.
 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
 
      rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na
 
      2012 rok.
 
17. Wolne głosy i wnioski.
 
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 4/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki za 2011 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt a.  Statutu Spółki  - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie  Zarządu z działalności spółki  Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44.88  % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 5/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt a.  Statutu Spółki,  po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd,  zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki  Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011, na które składają się:
 
sprawozdanie z sytuacji finansowej,  sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i  pasywów  zamyka się sumą  192.952.842,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy),
rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące  całkowite dochody ogółem w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do                        31 grudnia 2011 roku,  wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.546.461,62 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych  o kwotę 2.429.338,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych szesnaście groszy),
informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 6/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
 
Pozbud T&R S.A. za 2011 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i  63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.                (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223  z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie  przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2011 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z  10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
 
 
Uchwała Nr 7/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok
 
§ 1
 
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz  art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223                    z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd,  zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok, na które składają się:
 
 
 
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i  pasywów  zamyka się sumę  192.953.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
skonsolidowany  rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący  zysk netto w kwocie 8.955.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące  całkowite dochody ogółem w kwocie              8.955.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,  wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.527.000,00 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych  o kwotę 2.429.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794  ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 8/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt b.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić  w następujący sposób:
 
- kwotę 1.168.892,25 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,05 zł na jedną akcję,
 
- kwotę 7.804.713,62 zł ( siedem milionów osiemset cztery tysiące siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć  na kapitał zapasowy Spółki.
 
 
§ 2
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  ustala dzień 30 czerwca 2012 r. jako dzień dywidendy, a termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 13 lipca 2012 r.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie„wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 9/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l.  Statutu Spółki oraz  § 2 ust. 8 pkt  b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku.
 
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794  ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 10/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
 
Prezesowi Zarządu Spółki
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.   Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, w  okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku  do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 8.123.694 akcji, stanowiących 34,75 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.070.694 ważnych głosów, w tym 10.070.694  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
 
 
Uchwała Nr 11/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
 
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.   Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi  -  z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w  okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku  do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.996.694 akcji, stanowiących 38,54 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 10.407.694 ważnych głosów, w tym 10.407.694  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 12/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
 
 
 
 
Uchwała Nr 13/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku oraz obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2011 roku do dnia 05 września 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 9.479.694 akcji, stanowiących 40,55  % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 13.373.694 ważnych głosów, w tym 13.373.693  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 14/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi  Kowalskiemu
 
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu  w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 12 lipca 20011 roku i obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 10.492.793 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.793 ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
 
 
Uchwała Nr 15/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
 
Sekretarzowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 10.028.794 akcji, stanowiących 42,90  % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 13.458.794 ważnych głosów, w tym13.458.793 głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 16/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794  akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie„wstrzymującym się”.
 
 
 
 
 
Uchwała Nr 17/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 16 czerwca 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794  akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie„wstrzymującym się”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr 18/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiego
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiemu  - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 08 lipca 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794  akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie„wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 19/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka -  wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia                    31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 20/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
 
 
Uchwała Nr 21/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia  06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do produkcji podłóg drewnianych.
 
§ 2
 
Zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie 51 % akcji objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu.
 
§ 3
 
1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna.
 
2.  Zarząd upoważniony jest również do ustalenia ostatecznej wartości i ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 12.386.793 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2.000.000 głosów„wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 22/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt f. Statutu Spółki, w przypadku zamiaru zaciągnięcia przez spółkę EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w wyniku wniesienia przez Pozbud T&R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( spółka EVER HOME Spółka Akcyjna stanie się wówczas  spółką zależną od Pozbud T&R S.A.) kredytu z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (zastaw, hipoteka) na majątku tej Spółki.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie spółki EVER HOME Spółka Akcyjna i wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem do tej spółki przez  Pozbud T&R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęciem akcji.
 
W głosowaniu tajnym  nad uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 10.492.794  akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 12.386.793 głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i 2.000.001 głosów „wstrzymujących się”.
 
Uchwała Nr 23/2012
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Luboniu
 
z dnia 06 czerwca 2012 roku
 
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2012 rok
 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2012 rok wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 
- 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 
- 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla Członków Rady Nadzorczej,
 
za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88  % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794  głosów „za” ,przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 
Jednocześnie Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie  z § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 9) cytowanego na wstępie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  informuje, iż do uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiony został sprzeciw przez akcjonariusza posiadającego jeden głos na tym Zgromadzeniu.