19/2012 Podpisanie Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji

Raport bieżący nr 19/2012
 
Podstawa prawna:
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o oferciepublicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) podaje do wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2012 r. podpisał z firmą ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie Porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej w Warszawie. Porozumienie ma charakter ramowy. Aktualnie trwają negocjacje w celu ustalenie ostatecznych warunków umowy o współpracy, w tym praw i obowiązków stron w realizacji przedsięwzięcia. Strony przewidują, iż zawarcie umowy o współpracy powinno nastąpić w terminie do 19 czerwca 2012 r.
Agnieszka Lachor - Prokurent