20/2012 Podpisanie aneksu do Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji.

Raport bieżący nr 20/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) podaje do wiadomości, iż w dniu 19 czerwca 2012 r. podpisał z firmą ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej w Warszawie, zawartego między stronami w dniu 12 czerwca 2012 r. Niniejszym aneksem nastąpiła zmiana przewidywanego terminu zawarcia umowy o współpracy. W Porozumieniu termin ten określono do 19 czerwca 2012 r., natomiast aneksem ustalono, iż zawarcie umowy o współpracy powinno nastąpić w terminie do 26 czerwca 2012 r.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent