2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący nr 2/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A.. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. 
 
Jednocześnie Emitent oświadcza, iż począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. przekazywać będzie skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowane raporty półroczne. W związku z powyższym, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zwierały skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
1. Raporty okresowe za 2011 rok:
 
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. - w dniu 29 lutego
 
2012 r. 
 
- raport roczny za 2011 r. - w dniu 30 kwietnia 2012 r.
 
- skonsolidowany raport roczny za 2011 r. - w dniu 30 kwietnia 2012 r.
 
2. Raporty okresowe za 2012 rok :
 
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - w dniu 15 maja 2012 r. 
 
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. - w dniu 31 sierpnia
 
2012 r.
 
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - w dniu 14 listopada
 
2012 r. 
 
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.
Agnieszka Lachor - Prokurent