22/2012 Podpisanie z firmą ED invest S.A aneksu nr 2 do Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji

Raport bieżący nr 22/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. i nr 20/2012 z dnia 19. czerwca 2012 r., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) informuje, iż podpisanym przez Emitenta w dniu 26 czerwca 2012 r. (otrzymanym z podpisem drugiej Strony - firmy ED invest S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.) aneksem nr 2 do Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycjimieszkaniowo-usługowej w Warszawie,. wydłużony został do dnia 31 grudnia 2012 r. termin zawarcie umowy o współpracy inwestycyjnej. Jednocześnie aneksem tym Strony wprowadziły warunek zawieszający Porozumienie, o ile do końca bieżącego roku nie zostanie zawarta umowa o współpracy inwestycyjnej.
Agnieszka Lachor - Prokurent