23/2012 Umowa o współpracy oraz umowa o wykonanie i dostawę drewnianej otworowej

Raport bieżący:  nr 23/2012
 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: „Emitent” lub „Pozbud”)  działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) informuje, iż w dniu 24.09.2012 r.   otrzymał drugostronnie podpisaną w dniu 29 sierpnia 2012 r. umowę zawartą  przez Emitenta z  firmą pod nazwą D&D GmbH  z siedzibą w Bottrop 46240 w Niemczech (Zleceniobiorca).  Na podstawie tej umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia usług doradztwa technicznego, reklamy i rekomendacji w odniesieniu do stolarki produkowanej i  dystrybuowanej przez Pozbud T&R S.A. Realizacja tej umowy polegać będzie na współpracy przy poszukiwaniu kontrahentów dla Emitenta, który jest producentem stolarki okiennej i drzwiowej. Zleceniobiorca przede wszystkim nawiązywać będzie kontakty z kontrahentami na terenie Niemiec  i zagranicznymi – kraje ościenne Unii Europejskiej, którzy zainteresowani będą podpisaniem z Emitentem umów na oferowane przez Pozbud  produkty, uczestniczyć będzie w negocjacjach z kontrahentami celem wypracowania najkorzystniejszych dla Emitenta warunków umownych, służyć doradztwem technicznym oraz fachową pomocą w zakresie parametrów technicznych  produktów Pozbudu.
 
Za wykonanie usług określonych w Umowie Zleceniobiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie prowizyjne od wartości netto robót faktycznie zrealizowanych i zapłaconych przez kontrahentów w ramach umowy zawartej z Pozbudem a wskazanym przez Zleceniobiorcę kontrahentem.
 
Wynagrodzenie liczone będzie za okres 24 miesięcy od narastających obrotów, tj.
 
- przy obrotach do 2.000.000,00 Euro  prowizja wynosić będzie5 %
 
- przy obrotach do 2.000.000,00 do 3.000.000,00 Euro prowizja wynosić będzie 6 %,
 
- przy obrotach do 3.000.000,00 do 6.000.000,00 Euro prowizja wynosić będzie 7 %,
 
Wynagrodzenie  objęte będzie  podatkiem od towarów i usług VAT.
 
Zleceniobiorcą nie jest uprawniony  do zawierania umów z kontrahentami w imieniu Emitenta, a także do pobierania  jakichkolwiek zaliczek, zadatków oraz innych płatności związanych z realizacją umów zawieranych pomiędzy Pozbudem  a pozyskanymi kontrahentami.
 
Usługi  Zleceniobiorcy na rzecz Emitenta nie będą świadczone na zasadach wyłączności. Zleceniobiorca,  w celu należytego wykonania umowy, może, za pisemną zgodą Emitenta, korzystać  z usług innych podmiotów gospodarczych.
 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nienaruszania obowiązku dotyczącego  zakazu konkurencji w okresie trwania umowy oraz w okres 2 lat po jej rozwiązaniu. W przypadku naruszenia  zakazu konkurencji Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Emitentowi kary umownej w wysokości 50.000,00 zł.
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w pierwszym roku obowiązywania na miesiąc naprzód, w drugim roku - na dwa miesiące naprzód, a w trzecim roku - na trzy miesiące naprzód. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji powoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
 
Jednocześnie Zarząd Pozbud T&R S.A. informuje, iż w ramach  powyższej umowy o współpracy  Zleceniobiorca poszukał pierwszego kontrahenta - Manique Geusens, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M-CONSTRUCT B.V.B.A. z siedzibą w Antwerpii ( Belgia), z którym Emitent podpisał  w dniu 29 sierpnia 2012 r. umowę ( drugostronnie podpisana umowa wpłynęła do Spółki w dniu 24.09.2012)  o wykonanie dostawy stolarki otworowej drewnianej do zabytkowego budynku poszpitalnego w Antwerpii przy ul. Maria Lee 73 .  Wartość umowy ustalona została na kwotę 2.025.791,00 zł ( 487.672 Euro wg średniego kursu NBP z dnia 29.08.2012 r.) Pierwsza partia towaru dostarczona zostanie w pierwszym tygodniu października 2012 r.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i uznał, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta, tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent