24/2012 Zawarcie znaczącej umowy z firmą AKROPOL Kamionki Spółka z ograniczoną

Raport bieżący nr 24/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z firmą, wchodzącą w skład w/w grupy kapitałowej, a mianowicie:Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2012 r. podpisał z firmą AKROPOL Kamionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Luboniu umowę o roboty budowlane na kwotę nie wyższą niż 8.971.200,00 zł netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z podmiotami grupy kapitałowej AKROPOL (wg otrzymanego oświadczenia spółki: Akropol Sp. z o.o., Akropol Inwestycje Sp. z o.o., Akropol Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A i Akropol Kamionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A powiązane są osobowo i traktowane jako grupa kapitałowa) łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 38.641.216,00 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
1) Umowa została zawarta w dniu 17 lipca 2012 r.
 
2) Stroną Zamawiającą - Inwestorem jest AKROPOL Kamionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Luboniu, a Wykonawcą jest POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu.
 
3) Przedmiotem umowy jest wybudowanie zespołu 24 budynków mieszkalnych apartamentowych, jednorodzinnych dwulokalowych w Zakrzewie, przy ul. Olszynowej gm. Dopiewo, w województwie wielkopolskim.
 
Inwestycja realizowana będzie etapami na pisemne wskazania Inwestora, uwarunkowanymi zabezpieczeniem finansowania poszczególnych etapów inwestycji przez Inwestora.
 
I etap inwestycji (8 lokali) obejmuje budowę zespołu budynków, na które Inwestor wyraża zgodę i zabezpiecza finansowanie.
 
4). Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 30 czerwca 2014 roku.
 
5) Wynagrodzenie z tytułu wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotuumowy ustalono na kwotę nie wyższą niż 8.971.200,00 zł netto.
 
6) Wykonawca uprawniony jest do zawierania umów z podwykonawcami, po wyrażeniu zgody na ich zawarcie przez Zamawiającego.
 
7) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość robót stanowiących przedmiot umowy na okres 5 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego inwestycji. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę od podwykonawców lub producentów dłuższych okresów gwarancji bądź rękojmi, niż 5 lat, zastosowanie będą miały okresy dłuższe.
 
8) Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w następujących przypadkach:
 
a. za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia,
 
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji inwestycji lub odbioru końcowego lub w okresie objętym gwarancją i rękojmią - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia,
 
c. za niedostarczenie Zamawiającemu polisy (Wykonawca posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia w wysokości 5.000.000,00 zł ) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia.
 
Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań z godnie z postanowieniami umowy.
 
Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, określonych przepisami kodeksu cywilnego.
 
9) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 
a. dokonania, bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstępstw od dokumentacji wykonawczej, wykonywania robót w sposób niezgodny z umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi,
 
b. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
 
c. złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy, otwarcia jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
 
d. opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu całości lub części przedmiotu umowy, przekraczającego 30 dni.
 
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
 
10) W celu zapewnienia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi Strony ustaliły zabezpieczenie o wartości stanowiącej 15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które to Wykonawca wniesie w formie 2 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, których treść zostanie uzgodniona z Wykonawcą i proporcjonalna do wartości robót objętych poszczególnymi etapami, tj. jeden - w wysokości 70 % zabezpieczenia, drugi - w wysokości 30 % zabezpieczenia.
Agnieszka Lachor - Prokurent