25/2012 Nabycie akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 25/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami) w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Pana Romana Andrzejaka - Wiceprezesa Zarządu zawiadomienie sporządzone w Luboniu, w dniu 18 lipca 2012 roku. Zawiadomienie dotyczy transakcji dokonanej w dniu 16 lipca 2012 r., którejprzedmiotem był zakup przez Pana Romana Andrzejaka - Wiceprezesa Zarządu Spółki, w transakcjach sesyjnych zwykłych na GiełdziePapierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.867 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiat siedem)sztuk akcji spółki POZBUD T&R S.A., po średniej cenie 3,38 zł za jedną akcję.
Agnieszka Lachor - Prokurent