26/2012 Zawarcie znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD"

Raport bieżący nr 26/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące w/w będącej umową o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. informuje, że w dniu 17 lipca 2012 r. podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę o roboty budowlane - podwykonawstwo, na kwotę nie wyższą niż 6.039.936,00 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 21.149.301,80 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
1) Umowa została zawarta w dniu 17 lipca 2012 roku.
 
2) Stroną Zamawiającą - Generalnym Wykonawcą robót zleconych przez Inwestora - Akropol Kamionki Sp. z o.o. S.K.A (raport bieżący nr 23/2012 z dnia 17.07.2012 r.) jest POZBUD T&R S.A., a Wykonawcą (Podwykonawcą) jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "MIR-BUD" Mirosław Klause.
 
3) Przedmiotem umowy jest wybudowanie zespołu 24 budynków mieszkalnych apartamentowych, jednorodzinnych dwulokalowych (42 lokale) w Zakrzewie, przy ul. Olszynowej gm. Dopiewo, w województwie wielkopolskim, z wyłączeniem wykonania i montażu drewnianej stolarki otworowej, którą wykona Zamawiający we własnym zakresie.
 
Inwestycja realizowana będzie etapami na pisemne wskazania Inwestora, uwarunkowanymi zabezpieczeniem finansowania poszczególnych etapów inwestycji przez Inwestora.
 
I etap inwestycji (8 lokali) obejmuje budowę zespołu budynków, na którą rozpoczęcie Inwestor wyraża zgodę i zabezpiecza jednocześnie finansowanie.
 
Infrastruktura zewnętrzna (drogi dojazdowe itp. ) w ramach poszczególnych etapów inwestycji zlecona zostanie odrębną umową.
 
4). Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 30 czerwca 2014 roku.
 
5) Wynagrodzenie z tytułu wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotuumowy ustalono na kwotę nie wyższą niż 6.039.936,00 zł netto.
 
6) Wykonawca uprawniony jest do zawierania umów z podwykonawcami, po wyrażeniu zgody na ich zawarcie przez Zamawiającego.
 
7) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość robót stanowiących przedmiot umowy na okres 5 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego inwestycji. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę od poszczególnych podwykonawców lub producentów dłuższych okresów gwarancji bądź rękojmi, niż 5 lat, zastosowanie będą miały okresy dłuższe.
 
8) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:
 
a. za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia,
 
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji inwestycji lub odbioru końcowego lub w okresie objętym gwarancją i rękojmią - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia,
 
c. za niedostarczenie Zamawiającemu polisy (Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia w wysokości 1.000.000,00 zł ) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia.
 
Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy.
 
Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, określonych przepisami kodeksu cywilnego.
 
9) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 
a. dokonania, bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstępstw od dokumentacji wykonawczej, wykonywania robót w sposób niezgodny z umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi,
 
b. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
 
c. złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy, otwarcia jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
 
d. opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu całości lub części przedmiotu umowy, przekraczającego 30 dni.
 
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
 
10) W celu zapewnienia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi Strony ustaliły zabezpieczenie o wartości stanowiącej 15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które Wykonawca wniesie w formie 2 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, których treść zostanie uzgodniona z Wykonawcą i będzie proporcjonalna do wartości robót objętych poszczególnymi etapami, tj. jeden - w wysokości 70 % zabezpieczenia, drugi - w wysokości 30 % zabezpieczenia.
Agnieszka Lachor - Prokurent