27/2012 Zawarcie z firmą BAUMAL GROUP S.A. w okresie 12 miesięcy umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 27/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 01 sierpnia 2012 r. zawarł z firmą z Baumal Group S.A.. z siedzibą w Luboniu umowę na zakup profili aluminiowych na kwotę 1.872.630,20 PLN netto. W związku z powyższym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 13.022.268,65 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:
 
1) Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 15 czerwca 2012 roku. 
 
2) Wykonawcą - Sprzedającym jest POZBUD T&R S.A., a Kupującym jest BAUMAL GROUP S.A.
 
3) Przedmiotem umowy jest wykonanie stolarki drewniano - aluminiowej (okna i drzwi). 
 
4) Termin realizacji umowy określono do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
5) Wynagrodzenie ustalono na kwotę 3.121.077,75 PLN netto, a termin zapłaty - 90 dni od otrzymania faktury.
 
6) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 miesięcy i liczony jest od dnia odbioru towaru. 
 
7) Pozbud T&R S.A. zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
 
a. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia netto, 
 
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia netto, 
 
c. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości netto zgłoszonej do reklamacji stolarki za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości netto reklamowanej stolarki,
 
8) Kupujący zobowiązuje się zapłacić POZBUD T&R S.A. kary umowne: 
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia netto, w przypadku, gdy Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy.
 
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego do wysokości poniesionych przez Sprzedającego kosztów, gdy Sprzedający rozpoczął realizację przedmiotu umowy.
 
9) Strony ponadto zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Agnieszka Lachor - Prokurent