28/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 28/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki składają Panu Jakubowi Andrzejakowi podziękowanie za wkład pracy i jego osobiste zaangażowanie w sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, iż Pan Jakub Andrzejak złożył w dniu 24 sierpnia 2012 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. ze skutkiem na dzień 25 sierpnia 2012 r. Pan Jakub Andrzejak jako przyczynę swojej decyzji wskazał powody natury zawodowej związane z przyjęciem dodatkowych obowiązków służbowych na odcinku obsługi odbiorców strategicznych, co znacząco utrudniałby mu aktywne angażowanie się w wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent