29/2012 Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 29/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Powołanie członka Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji, zgodnie z § 9a ust. 2 Statutu Spółki, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. informuje, iż w związku ze złożoną przez Pana Jakuba Andrzejaka rezygnacją z pełnienia funkcji członka RadyNadzorczej Emitenta, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2012 r., działając w oparciu o postanowienia § 9a ust. 1 Statutu Spółki, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji powołała nowego członka w osobie Pana Marka Chaniewicza (kooptacja). Pan Marek Chaniewicz będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej z rekomendacji akcjonariusza Spółki - Pioneer Pekao Investment Management S.A., począwszy od dnia 25 sierpnia 2012 r.
 
Pan Marek Chaniewicz posiada wykształcenie wyższe i praktyczne doświadczenie w biznesie. Ukończył Wydział Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2003 - 2007 był Regionalnym Kierownikiem ds. sprzedaży i obsługi klientów w firmie z kapitałem zagranicznym, zajmując się m. in. doradztwem, negocjowaniem warunków kontraktów i nadzorem na ich przebiegiem. Od 2007 do chwili obecnej pracuje w zarządzie firmy z branży budownictwa drogowego i zajmuje się koordynacją i sprzedażą kruszyw drogowych na terenie całego kraju oraz kontaktami z firmami budownictwa infrastrukturalnego i z kopalniami kruszyw na terenie Polski i Niemiec. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Chaniewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec spółki Pozbud T&R S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej Pozbud, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Agnieszka Lachor - Prokurent