3/2012 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 3/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2011 z dnia 20.12.2011 r. oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2012 r. Emitent powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 11 stycznia 2012 r., zmian Statutu Spółki, przyjętych Uchwałą Nr 5A/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2011 r. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany, ustalony przez Radę Nadzorczą, przekazany został do publicznej wiadomości w dniu 20 grudnia 2011 r. jako załącznik do raportu bieżącego nr 55/2011. Ponadto tekst jednolity Statut Spółki znajduje się na stronie internetowej Emitenta www.pozbud.pl.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent