32/2012 Zbycie akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 32/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami) w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Pana Romana Andrzejaka - Wiceprezesa Zarządu zawiadomienie o zawarciu w dniu 09 października 2012 roku pomiędzy nim a spółką Eagle 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna umowy wniesienia aportu. Zgodnie z w/w umową Pan Roman Andrzejak wniósł aport w postaci posiadanych 2.508.850 akcji Pozbud T&R S.A., dających prawo do wykonywania 3.991.850 głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. (14,63 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), w tym: 1.483.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy), dających prawo do 2.966.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz 1.025.850 akcji na okaziciela, dających prawo do 1.025.850 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Wartość godziwa ustalona na dzień 09 października 2012 r. określona została dla akcji imiennych na poziomie 3,72 zł za jedną akcję, a dla akcji na okaziciela na poziomie 3,10 zł. za jedną akcję. Aport wniesiony został na pokrycie objętych przez Pana Romana Andrzejaka nowych akcji spółki Eagle 2 Sp. z o.o. S.K.A. Przeniesienie posiadania akcji imiennych nastąpiło przy zawarciu w/w umowy, natomiast przeniesienie posiadania akcji na okaziciela nastąpi za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcja została dokonana poza GPW i ma charakter umowy cywilnoprawnej.
 
Jednocześnie Pan Roman Andrzejak informuje, iż w wyniku powyższej transakcji nie będzie posiadał bezpośrednio żadnych akcji spółki Pozbud T&R S.A. Jednak zbycie przez niego akcji Emitenta poprzez wniesienie ich aportem do spółki Eagle 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna nie zmienia jego faktycznego zaangażowania właścicielskiego w spółkę Pozbud T&R S.A., gdyż spółka komandytowo-akcyjna, będąca aktualnym akcjonariuszem w Pozbud T&R S.A. pozostaje pod jego kontrolą i za pośrednictwem spółki Eagle 2 w dalszym ciągu pozostaje on akcjonariuszem Pozbud T&R S.A. posiadającym 14,63 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent