36/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.

Raport bieżący nr 36/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 12.01.2012 r., działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku z dnia 14 listopada 2012 r. (środa) na dzień 07 listopada 2012 r. (środa).
Agnieszka Lachor - Prokurent