38/2012 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Luboniu

Raport bieżący nr 38/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 30 października 2012 r. pomiędzy spółką POZBUD T&R S.A. (Sprzedający) a BAUMAL GROUP S.A. (Kupujący) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8.
 
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do 30 listopada 2012 r. 
 
W skład nieruchomości wchodzi grunt o powierzchni 0.52.58 ha, będący w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego oraz posadowione na nim budynki o powierzchni użytkowej 2.187 m2 (budynek produkcyjno-biurowy, hala produkcyjno-magazynowa), stanowiące własność Sprzedającego. Aktualnie nieruchomość ta wykorzystywana jest przez POZBUD T&R S.A. na cele biurowo-handlowe. 
 
Łączna cena sprzedaży ustalona została na kwotę 9.460.000,00 zł brutto. Zapłata ceny sprzedaży za w/w nieruchomość nastąpi w ten sposób, iż:
 
- zadatek w łącznej kwocie 1.892.000,00 zł zostanie wpłacony na rachunek Sprzedającego w terminie do dnia 05 listopada 2012 r.,
 
- reszta ceny w kwocie 7.568.000,00 zł zostanie wpłacona na rachunek Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy przyrzeczonej tj. do 14 grudnia 2012 r.
 
Wydanie nieruchomości w posiadanie Kupującego nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 r. Jednocześnie strony ustaliły, iż do dnia zapłaty ceny sprzedaży zawarta zostanie pomiędzy nimi umowa najmu przedmiotowej nieruchomości na czas do 28 lutego 2013 r.
 
Umowa przedwstępna nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Nie występują też żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Kupującym. 
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że spełnia ona kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami).
 
Agnieszka Lachor - Prokurent