40/2012 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr - za III kwartał 2012 r.

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), niniejszym raportem koryguje skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 07 listopada 2012 r. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki w dacie przy podpisie osób reprezentujących Spółkę: jest "2012-05-15", a powinno być "2012-11-07".
 
Tadeusz Andrzejak - Prezes Zarządu
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu