41/2012 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu spółki Pozbud T&R S.A. ze spółką Pozbud Marketing Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 41/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem spółki Pozbud T&R S.A ze spółką Pozbud Marketing Sp. z o.o. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, podanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 39/2012 z dnia 07 listopada 2012 r. i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta www.pozbud.pl. oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2012 (4084) z dnia 12 listopada 2012 r., poz. 14715.
 
W związku z powyższym, Zarząd spółki Pozbud T&R S.A.("Emitent, "Spółka") z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) oraz działając stosownie do art. 504 Kodeku spółek handlowych ("ksh") po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie pierwsze) o zamiarze połączenia Emitenta - jako Spółki Przejmującej - z podmiotem zależnym Pozbud Marketing Sp. z o.o.- jako Spółką Przejmowaną. 
 
Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Pozbud Marketing Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (Pozbud T&R S.A.) - łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Pozbud T&R S.A jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
 
Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych). Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych).
 
Do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym Pozbud T&R S.A., sporządzone dla celów połączenia (art. 499 § 4 K.s.h.), ponieważ Emitent - jako Spółka Przejmująca - zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. 
 
Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh, w siedzibie Spółki w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl., od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. od 12 listopada 2012 r. do dnia podjęcia uchwał w sprawie połączenia.
Agnieszka Lachor - Prokurent