4/2012 Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta na realizację zadania pn. "Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości w Kudowie Zdroju

Raport bieżący nr 4/2012
 
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) podaje do wiadomości, iż w dniu 25 stycznia 2012 r. powziął informację, że na realizację zadania pn. "Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości w Kudowie Zdroju wsparciem młodych firm działających na obszarze uzdrowiskowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta Emitenta. W związku z powyższym Emitent zostanie Wykonawcą zarówno projektu jak i przebudowy obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w stałe elementy wnętrz, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego przy ul. M. Buczka 12 w Kudowie Zdroju. Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie użytkowanym i czynnym, pod nadzorem konserwatorskim Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z ofertą wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego zadania wyniesie 21.708.270,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) ( tj. 17.649.000,00 zł netto). Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania Emitent przekaże raportem bieżącym niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy z firmą Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdroju. W zakresie rewitalizacji budynków zabytkowych Emitent posiada już duże doświadczenie, a zamówienia w tym segmencie rynku są kluczowym i strategicznym działaniem Spółki.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent