44/2012 Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 44/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 14 listopada 2012 r., wpłynęło do Spółki zawiadomienie, sporządzone w Poznaniu w dniu 14 listopada 2012 r., o transakcji na akcjach POZBUD T&R S.A. osoby obowiązanej do przekazywania informacji w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentamifinansowymi (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami). Z otrzymanej informacji wynika, iż Pan Maciej Mizerka - CzłonekRady Nadzorczej Emitenta, w dniu 13 listopada 2012 r. dokonał zakupu 8.500 (osiem tysięcy pięćset) sztuk akcji spółki POZBUD T&R S.A., po cenie 3,37 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent