45/2012 Zawarcie z firmą BAUMAL GROUP S.A. umowy sprzedaży nieruchomości w Luboniu

Raport bieżący nr 45/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż nieruchomości położonej w Luboniu, przy ul. Przemysłowej 8, w skład której wchodzi grunt o powierzchni 0.52.58 ha, będący w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego oraz posadowione na nim budynki o powierzchni zabudowy 2.187 m2 i powierzchni użytkowej 2.499,2 m2 (budynek produkcyjno-biurowy, hala produkcyjno - magazynowa), stanowiące własność Sprzedającego. Aktualnie nieruchomość ta wykorzystywana jest przez POZBUD T&R S.A. na cele biurowo-handlowe.Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 31 października 2012 r., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 r. pomiędzy spółką POZBUD T&R S.A. (Sprzedający) a BAUMAL GROUP S.A. (Kupujący) została zawarta umowa sprzedażynieruchomości.
 
Cena sprzedaży ustalona została na łączną kwotę 9.460.000,00 zł brutto, z czego kwota 1.892.000,00 zł stanowiąca zadatek została już zapłacona, a reszta ceny sprzedaży w kwocie 7.568.000,00 zł zostanie zapłacona najpóźniej do dnia 05 grudnia 2012 r.
 
Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 9.447.032,85 zł.
 
Wydanie nieruchomości w posiadanie Kupującego nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 r. Jednocześnie Strony uzgodniły, iż najpóźniej do dnia zapłaty reszty ceny sprzedaży tj. do dnia 05 grudnia 2012 r. zawarta zostanie pomiędzy nimi umowa najmu przedmiotowej nieruchomości na czas do 28 lutego 2013 r.
 
Umowa sprzedaży nieruchomości nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
 
Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Kupującym.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że spełnia ona kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami).
 
Agnieszka Lachor - Prokurent