48/2012 Powzięcie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143..

Raport bieżący nr 48/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) podaje do wiadomości, iż w dniu 11 grudnia 2012 r. powziął informację od spółki TORPOL S.A. jako lidera Konsorcjum, iż w wyniku przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent - POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu. Cena kontraktu dla całego Kosorcjum ustalona została na wartość netto 298.809.849,38 zł i wartość brutto 367.536.114,74 zł. Okres wykonania ustalono na 25 miesięcy. Szacunkowa wartość robót przypadająca na Pozbud T&R S.A. wynosi 31 %. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji projektu Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a w/w Konsorcjum firm.
 
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu