51/2012 Podjęcie przez Pozbud Marketing Sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta uchwały o połączeniu

Raport bieżący nr 51/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Połączenie nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na spółkę Pozbud T&R S.A. całego majątku Pozbud Marketing Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Pozbud T&R S.A., stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu spółki Pozbud T&R S.A. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 ksh, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu ( "Emitent" lub "Pozbud",) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana") podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Pozbud T&R Spółka Akcyjna ( "Spółka Przejmująca") z siedzibą w Luboniu.
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Pozbud T&R S.A. w dniu 13 grudnia 2012 r. wyraziło również zgodę na uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 06 listopada 2012 roku Plan Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219/2012 (4084) z dnia 12 listopada 2012 roku, pod pozycją 14715.
 
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu